Anunț COLOCVIU Practică de specialitate - pentru studenții de la programele de Licență

În atenția studenților din anul II de la toate programele de studiu de licență (IF si ID)

ale Facultății de Științe Economice

 

MIERCURI, 31 MAI 2023, va avea loc colocviul de practică,FIZIC, de la ora 16:00 pentru studenții de la forma de învățământ I.F., respectiv de la ora 17:00 pentru studenții de la forma de învățământ I.D., conform programării afișate pe site-ul facultății.

 

Colocviul depracticăva consta în susţinerea şi argumentarea informaţiilor cuprinse în caietul de practică şi prezentarea convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică şi a portofoliului de practică completateși semnate de toate părțile implicate.

 

Astfel, indiferent de locul unde a desfășurat practica de specialitate, fiecare student este obligat să prezinte la acest colocviu DOAR următoarele trei documente (NU ESTE NECESAR niciun alt document, precum adeverință de practică eliberată de către unitatea economică unde s-a desfășurat practica !):

 

  1. Caietul de practică,structurat pe cele 3 capitole impuse conform modelului prezentat la instructajul de practică și disponibil la adresa de internet http://stec.univ-ovidius.ro/studenti/caiete-de-practica, respectiv: 1. Prezentarea de ansamblu a unităţii economice; 2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi şi unităţi componente; 3. Studierea principalelor domenii şi problemele de specialitate. Fiecare dintre aceste capitole va fi dezvoltat pe subcapitolele indicate în același model, în raport de specificul obiectului de activitate al unității economice la care s-a desfășurat practica.

- În cazul în care nu există informații necesare pentru abordarea vreunui subcapitol, acesta nu se va mai trece în structura caietului de practică. Astfel, structura caietului de practică, în special a celui de-al treilea capitol, se va putea adapta la specificul activității desfășurate la locul de practică.

- Caietul de practică trebuie să cuprindă 20 de pagini (±10%) redactate cu caractere Times New Roman de 12 la 1,5 rânduri.

ATENȚIE !!! Caietul de practică va fi prezentat la colocviu în format printat, spiralat sau într-un dosar de plastic cu șină;

 

  1. Convenția-cadru privind efectuarea stagiului de practică, care trebuie să fie completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al unității economice unde s-a desfășurat practica și de persoana delegată din partea unității economice să asigure instruirea studentului/ pe parcursul stagiului de practică,cu următoarele precizări:
  2. Pe prima pagină a Convenției, numărul acesteia va fi dat de la Facultatea de Științe Economice, după centralizarea tuturor convențiilor de practică prezentate în urma susținerii colocviului de practică. Tot pe această pagină, informațiile referitoare la partenerul de practică și studentul practicant se vor completa olograf (de mână) sau la calculator;
  3. Pe a doua pagină a Convenției, la art. 4.1 se va bifa cea de-a doua situație („Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă”);
  4. Pe a patra pagină a Convenției, la art. 8, rubricile corespunzătoare Tutorelui vor fi completate de persoana delegată din partea unității economice să asigure instruirea studentului pe parcursul stagiului de practică, urmând ca rubricile corespunzătoare Cadrului didactic supervizor să fie completate în ziua susținerii colocviului de practică de către cadrul didactic responsabil, din partea Facultății de Științe Economice, cu organizarea și evaluarea stagiului de practică pentru grupa din care face parte studentul practicant;

 

  • Pe ultima pagină a Convenției, cea de-a șasea, la rubrica - Partener de practică se vor menționa numele complet, funcția, semnătura și ștampila reprezentantului legal al unității economice unde s-a desfășurat practica (respectiv Directorul sau altă persoană autorizată să semneze în locul acestuia pe documentele legale), - la rubrica Practicant se vor trece numele complet și semnătura studentului, la rubrica Cadru didactic supervizor se va preciza numele complet și va semna cadrul didactic responsabil, din partea Facultății de Științe Economice, cu organizarea și evaluarea stagiului de practică pentru grupa din care face parte studentul practicant, iar la rubrica Tutore se va preciza numele complet și va semna ersoana delegată din partea unității economice să asigure instruirea studentului pe parcursul stagiului de practică;

 

  1. Portofoliul de practică (anexă la Convenția-cadru privind efectuarea stagiului de practică) va fi completat (olograf sau la calculator)conform instrucțiunilor transmise.

 

ATENȚIE !!! Convenția de practică, împreună cu portofoliul de practică, se vor aduce la colocviu în format printat, completate și semnate în original și prezentate într-o folie de plastic, separat de caietul de practică.

 

IMPORTANT ! Pentru studentii care au fost repartizați să efectueze stagiul de practică la partenerii facultății, convenția și portofoliul de practică vor fi întocmite de către facultate și le vor primi în format scanat de la firma unde au desfășurat practica !!!

 

În urma susținerii colocviului de practică studentul practicant va primi o notă (de la 1 la 10), cu precizarea că studenții care nu au promovat colocviul de practică au dreptul să îl susțină din nou, în sesiunea de restanțe, sens în care se vor adresa direct unuia dintre cadrele didactice responsabile, din partea Facultății de Științe Economice, cu organizarea și evaluarea stagiului de practică pentru grupa din care face parte.

 

Mult succes !

 

Programare_colocviu_practica_licenta_IF_2023

Programare_colocviu_practica_licenta_ID_2023