Concursul "Proiecte de afaceri pentru studenti" - editia a-V-a - 3 decembrie 2014

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DERULARE

A CONCURSULUI DE PROIECTE DE AFACERI

 

I. Organizatorul concursului  

Facultatea de Ştiinte Economice, Universitatea “Ovidius” Constanţa

 

II. Perioada de desfăşurare a concursului

19 noiembrie 2014  - 03 decembrie 2014

 

III.Condiţii de înscriere şi participare

Concursul menit să stimuleze studenţii de la Facultatea de Ştiinte Economice, Universitatea Ovidius Constanţa, pentru realizarea de proiecte de afaceri cu finanţări alternative: guvern, bănci, fonduri europene.

Concursul este structurat în două secţiuni; „Proiecte de afaceri pentru studenţi” şi „Proiecte de afaceri pentru masteranzi”. Pot participa studenţii specializărilor de licenţă zi, ID şi masteranzii. Aceştia trebuie să prezinte un proiect de afaceri întocmit conform structurii şi instrucţiunilor prezentate în Anexa 1 la prezentul regulament.

Proiectele pot fi realizate individual şi/sau pe echipe de maxim 3 persoane, sub îndrumarea unui cadru didactic coordonator.

 Proiectele se depun la Secretariatul Facultăţii/ Comisiei de Jurizare cu cel puţin 5 zile înainte de susţinerea prezentării.

 

IV. Etapele de desfăşurare a concursului

Etapa 1. Evaluarea conformităţii proiectelor depuse

În această etapă, membrii Comisiei de Jurizare vor verifica măsura în care proiectele depuse îndeplinesc cerinţele minime impuse de prezentul regulament. Această etapă se va desfăsura cu minim 2 zile înaintea datei stabilite pentru susţinerea prezentării proiectului. Proiectele declarate conforme vor putea fi susţinute în faţa Comisiei de Jurizare. Studenţii admişi în etapa II vor fi anunţaţi cu minim 2 zile înainte de susţinere pentru a putea să pregătească  prezentarea.

Etapa II. Prezentarea proiectelor de afaceri

Această etapă se va desfăşura la data, ora şi locul stabilite în Consiliul Profesoral. Prezentarea fiecărui proiect va dura maxim 10 minute, la care se poate adauga un timp suplimentar de întrebări şi răspunsuri de maxim 5 minute pe proiect. Liniile generale urmărite în cadrul prezentării sunt stabilite în Anexa 2 la prezentul Regulament.

 

Etapa III. Stabilirea proiectelor câştigătoare

Comisia de Jurizare, va decide, pe baza criteriilor de evaluare stabilite în prezentul Regulament, primele trei proiecte declarate câştigătoare. Autorii proiectelor vor primi Diplome de participare.

 

V. Comisia de Jurizare

Comisia de Jurizare, formată din 7 membri, va fi desemnată de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Jurizarea va avea la bază justa şi imparţiala evaluare a proiectelor prezentate. Deciziile în cadrul Comisiei de Jurizare se vor lua prin vot majoritar.

 

V. Desfăşurarea concursului

Lansarea concursului: 19.11.2014
            Depunerea proiectelor: la secretariatul facultăţii ( D-na Lascu Mariana) sau la profesorii îndrumători: 24- 25.11. 2014

Anunţarea rezultatelor etapei I: 28.11.2014

Susţinerea prezentărilor: 03.12.2014, ora 14

Festivitatea de premiere: 03.12.2014 la ora ce va fi comunicată pe parcursul

desfăşurării concursului.

 

VI. Criterii de evaluare

Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:

                        1.  Originalitatea ideii  -   2 puncte

-       gradul de inovare al produselor/serviciilor prezentate în proiect - 1 p

-       valoarea adăugată adusă de proiect/afacere  -  1  p

2.      Relevanţa şi oportunitatea proiectul/afacerii pentru mediul economico-social al judeţului/regiunii  -  2 puncte   

-       Relevanţa/oportunitatea din punct de vedere al domeniilor de interes pentru județ/regiune  - 1 p

-       Relevanţa/oportunitatea din punct de vedere al sectorului de activitate - 1p

3.      Calitatea şi coerenţa proiectului -   4 puncte

-       Calitatea conceptului de proiect/afacere (măsura în care se prezintă într-o manieră coerentă şi logică obiectivul, scopul, rezultatele şi activităţile proiectului/afacerii, indicatorii de monitorizare ai proiectului/afacerii, grupul ţintă şi beneficiarii - 2 p

-       Corelarea graficului de activităţi cu bugetul proiectului/afacerii - 1 p

-       Impactul proiectului asupra altor domenii/categorii de grupuri ţintă - 1p

                        4. Sustenabilitatea proiectului/afacerii (capacitatea de a se autosusţine şi de a produce beneficii durabile. Măsura în care echipa sau concurentul are abilităţile şi resursele necesare (sau soluţii pentru a le atrage) iniţierii proiectului ca afacere reală sau ca pilot de testare a oportunităţii (realizare prototip, servire clienţi de test, studiu de piaţă, etc).  -   2 puncte

 

VI. Contestaţii

Decizia Comisiei de Jurizare privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată şi nu poate constitui obiect al unei pretenţii de orice natură din partea concurenţilor şi/sau oricărei terţe părţi.

VII. Anunţarea rezultatelor concursului

Rezultatele concursului se vor anunţa la secţiunea de proiecte din cadrul Conferinţei Internaţionale EFECTE ALE CRIZEI ACTUALE ASUPRA ECONOMIEI GLOBALE a Facultăţii de Ştiinţe Economice.

 

ANEXA 1.

 

MODEL ORIENTATIV ŞI INSTRUCŢIUNI

REFERITOARE LA ÎNTOCMIREA PROPUNERILOR DE PROIECTE/AFACERI

 

Proiectele/planurile de afaceri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de formă şi structură:

-                      maxim 20 pagini A4, scrise cu TNR de 12, la un rând şi jumătate

-                      capitolele şi subcapitolele scrise cu TNR14, Bold

-                      structura minimă a proiectului/planului de afaceri trebuie să includă următoarele puncte:

 

·                     Pentru afaceri nou înfiinţate

 

o   Denumirea afacerii

o   Descrierea iniţiatorului/afacerii

o   Obiectivul şi scopul  afacerii

o   Analiza pieţei şi a mediului extern (clienţi, furnizori, concurenţi, factori sociali, tehnologici, economici şi politici care influentează afacerea) – surprinderea nevoilor clienţilor, oportunităţilor oferite de furnizori şi a ameninţărilor venite din partea concurenţilor

o   Prezentarea produselor oferite şi a modului în care ele se poziţionează în raport cu analiza pieţei (modul în care satisfac nevoile clienţilor, modul în care valorifică oportunităţile oferite de furnizori şi în avantajele/beneficiile în raport cu concurenţa)

o   Strategia de introducere pe piaţă a noilor produse/servicii oferite (modalităţile de promovare şi vânzare a produselor/serviciilor oferite)

o   Structura organizatorică a afacerii (organigrama, prezentarea principalelor posturi de conducere şi execuţie)

o   Previzionarea necesarului de investiţii pentru demararea afacerii şi a graficului de realizare a investiţiei (eventual prezentarea modalităţilor de asigurare a acestui necesar: ex. Surse proprii, credit bancar, fonduri europene, etc)

o   Previzionarea costurilor de operare si a veniturilor obtinute din exploatare

o   Proiecţii financiare şi calculul principalilor indicatori (ex. Bilanţ previzionat, cont de profit şi pierdere previzionat, cash-flow previzionat, indicatori financiari importanţi)

o   Bibliografie relevantă

 

·                  Pentru proiecte derulate de organizaţii existente

 

o   Denumirea proiectului

o   Denumirea iniţiatorului proiectului

o   Analiza factorilor interesaţi în proiect (surprinderea celor mai importante aspecte referitoare la toate instituţiile, persoanele, autorităţile care au un interes/motivaţie în derularea/blocarea proiectului şi modul în care aceştia pot sprijini sau bloca proiectul: ex. Grupul ţintă, beneficiari indirecţi, autorităţi publice centrale şi locale, contractori şi subcontractori, parteneri, ONG-uri, etc)

o   Analiza problemelor din contextul de derulare a proiectului  (surprinderea principalelor aspecte problermatice la rezolvarea cărora proiectul va contribui; prezentarea raportului cauză-efect dintre aceste situaţii problematice)

o   Obiectivul general şi scopul proiectului

o   Rezultatele care se doresc a fi atinse prin proiect

o   Activităţile din cadrul proiectului şi planificarea activităţilor (graficul GANTT de derulare a proiectului)

o   Planificarea resurselor şi a surselor de finantare (prezentarea resurselor şi costurilor principale necesare pentru realizarea proiectului – bugetul proiectului, şi a surselor de finanţare pentru proiect – ex. Surse proprii, credite, surse nerambursabile, etc)

o   Prezentarea indicatorilor de monitorizare şi impact ai proiectului (indicatorii de eficienţă şi eficacitate ai proiectului, indicatorii de impact, sustenabilitatea proiectului, etc)

o   Bibliografie relevantă

 

ANEXA 2.

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU REALIZAREA PREZENTARILOR POWER-POINT DIN ETAPA II A CONCURSULUI DE PROIECTE DE AFACERI

 

  • Prezentarile POWER-POINT nu trebuie sa depaseasca 10 minute.
  • Incercati pe cat posibil sa vorbiti liber, folosind PPT ca un suport pentru vizualizarea aspectelor importante de transmis si nu ca o foaie de hartie de pa care cititi
  • Folositi mult metode grafice de prezentare a aspectelor dorite (grafice, tabele, poze, imagini – insotite de cuvinte cheie)
  • Faceti o prezentare dinamica, urmarind sa atingeti cele trei mari etape ale unei prezentari:

 

o   Introducerea (proiectului, echipei de realizare, indrumatorului;

o   Dezvoltarea continutului (folosind tehnici de captare a audientei si tinand cont de recomandrile de mai sus. Nu uitati sa prezentati aspectul esential Propunerea Unica/Beneficiul Central pe care proiectul/afacerea voastra il aduce in raport cu nevoile identificate sau ce ceea ce deja exista pe piata)

o   Incheierea (concluzionarea aspectelor importante prezentate si invitatia de a alege proiectul/afacerea voastra)

 


Pentru buna fundamentare a proiectului/afacerii studentii sunt invitati sa consulte lucrari de specialitate in domeniu recomandate de cadrul didactic indrumator