Anunț DOSAR înscriere examen finalizare studii Licență / Master IULIE 2024

ÎNSCRIERILE LA

EXAMENELE DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și ID) / DISERTAȚIE

se desfășoară în perioada

03-05 iulie 2024 (LICENȚĂ IF și ID), 08-09 iulie 2024 (DISERTAȚIE)

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 1. lucrarea de licență/disertație în format tipărit pe suport de hârtie A4, copertată și legată, CU AVIZUL (semnătura) coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologie proprie examene finalizare studii FSE) și însoțită separat de Avizul privind constatarea originalităţii lucrării de finalizare studii semnat de coordonatorul științific (Anexa 6 Metodologie proprie examene finalizare studii FSE);
 2. un CD conținând:
  • lucrarea de licență/disertație în format digital, FĂRĂ AVIZUL (semnătura) coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologie proprie examene finalizare studii FSE) – aceasta se va salva integral (inclusiv coperta, subcoperta și anexele) într-un singur fișier PDF (NU SCANAT în format PDF, JPG sau PNG !!!) denumit LICENTA, respectiv MASTERAT_2024_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.pdf);
  • fișa de identificare digitală a lucrării de licență/disertație – generată de student în format TXT prin accesarea următorului link: http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt;
 3. fișa de înscrierela examenul de licență/disertație semnată de absolvent (Anexa 4 Metodologie proprie finalizare studii FSE) CU VIZĂ obținută de la Centrul de Consiliere Profesională situat in Campus, Corp C, program 8-16 (celelalte AVIZE  vor fi obținute centralizat la nivel de facultate). Absolvenții din promoțiile anterioare vor prezenta Anexa 4 CU TOATE AVIZELE care vor fi obținute de la fiecare departament în parte. 
 4. declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 5 Metodologie proprie finalizare studii FSE);
 5. avizul privind constatarea originalității lucrării de finalizare studii semnat de coordonatorul științific (Anexa 6 Metodologie proprie finalizare studii FSE);
 6. referatul de apreciere a lucrării de licență/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 7 Metodologie proprie finalizare studii FSE);
 7. declarația de conformitatea exemplarului tipărit cu cel digital semnată de absolvent (Anexa 8 Metodologie proprie finalizare studii FSE);
 8. dovada achitării taxei aferente susținerii examenului de finalizare studii - 500 lei,pentru toți absolvenţii (indiferent că au terminat la studii CU TAXĂ sau FĂRĂ TAXĂ).Platataxei de licență/ disertație, se poate face prin una dintre următoarele modalități:
  • înplatforma SOLARIS (secțiunea Plăți online/An studiu terminal/Alte taxe - https://portal.univ-ovidius.ro/portal/information/online-payments)
  • prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă SAU prin mandat poștal, în contul Universităţii “Ovidius” din Constanța - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Cod fiscal UOC: 4301332. Ca explicație se va menționa în mod expres Nume_prenume studentul_CNP_taxă licență/disertație FSE.

 

Anexa 2 Coperta lucrare

Anexa 3 Subcoperta lucrare semnatura coordonator

Anexa 4 Fisa inscriere student examen licenta/disertatie

Anexa 5 Declaratie autenticitate student

Anexa 6 Aviz coordonator constatare originalitate lucrare

Anexa 7 Referat coordonator apreciere lucrare

Anexa 8 Declaratie student conformitate lucrare

Instructiuni completare Fisa de identificare digitala lucrare licenta/disertatie