Anunț DOSAR înscriere examen finalizare studii Licență / Master IULIE 2023

ÎNSCRIERILE LA

EXAMENELE DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și ID) / DISERTAȚIE

se desfășoară în perioada

05-07 iulie 2023 (LICENȚĂ IF și ID), 10-11 iulie 2023 (DISERTAȚIE)

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 

1. lucrarea de licență/disertație în format tipărit pe suport de hârtie A4, copertată și legată, CU AVIZUL (semnătura) coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologie proprie examene finalizare studii FSE) și însoțită separat de Avizul privind constatarea originalităţii lucrării de finalizare studii semnat de coordonatorul științific (Anexa 6 Metodologie proprie examene finalizare studii FSE);

2. un CD conținând:

 - lucrarea de licență/disertație în format digital, FĂRĂ AVIZUL (semnătura) coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologie proprie examene finalizare studii FSE) – aceasta se va salva integral (inclusiv coperta, subcoperta și anexele) într-un singur fișier PDF (NU SCANAT în format PDF, JPG sau PNG !!!) denumit LICENTA, respectiv MASTERAT_2023_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.pdf);

 - fișa de identificare digitală a lucrării de licență/disertație – generată de student în format TXT prin accesarea următorului link: http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt;

3.  fișa de înscriere la examenul de licență/disertație semnată de absolvent (Anexa 4 Metodologie proprie finalizare studii FSE). Aceasta se prezintă la înscriere:

 - FĂRĂ AVIZELE care vor fi obținute centralizat la nivel de facultate - pentru absolvenții din promoția curentă, 2023;

 - CU TOATE AVIZELE care vor fi obținute de la fiecare departament în parte - de către absolvenții din promoțiile anterioare;

4. declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 5 Metodologie proprie finalizare studii FSE);

5. avizul privind constatarea originalității lucrării de finalizare studii semnat de coordonatorul științific (Anexa 6 Metodologie proprie finalizare studii FSE);

6. referatul de apreciere a lucrării de licență/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 7 Metodologie proprie finalizare studii FSE);

7. declarația de conformitatea exemplarului tipărit cu cel digital semnată de absolvent (Anexa 8 Metodologie proprie finalizare studii FSE);

8. dovada achitării taxei aferente susținerii examenului de finalizare studii - 500 lei,pentru toti absolvenţii (indiferent că au terminat la studii CU TAXĂ sau FĂRĂ TAXĂ).Plata se va face prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă SAU prin mandat poștal, în contul Universităţii “Ovidius” din Constanța - cod IBANRO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Cod fiscal UOC: 4301332. Ca explicație se va menționa în mod expres Nume_prenume studentul_CNP_taxă licență/disertație FSE.

Sunt exceptați de la plata acestei taxe studenții orfani de ambii părinți și cei care provin din centrele de plasament;

9. declarația RGPD.

 

Anexa 2 Coperta lucrare

Anexa 3 Subcoperta lucrare semnatura coordonator

Anexa 4 Fisa inscriere student

Anexa 5 Declaratie autenticitate student

Anexa 6 Aviz coordonator privind constatarea originalitatii

Anexa 7 Referat de apreciere a lucrarii

Anexa 8 Declaratie student conformitate lucrare

Declaratie RGPD

Instructiuni completare Fisa de identificare digitala lucrare licenta/disertatie