Anunț DOSAR înscriere examen finalizare studii 2022

ÎNSCRIERILE LA

EXAMENELE DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și ID) / DISERTAȚIE

se desfășoară în perioada

06-08 iulie 2022 (LICENȚĂ IF și ID), 11-12 iulie 2022 (DISERTAȚIE)

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

1. lucrarea de licență/disertație în format tipărit pe suport de hârtie A4, copertată și legată, conținând avizul coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologia proprie finalizare studii licență și disertație FSE) și însoțită separat de Avizul privind constatarea originalităţii lucrării de licenţă/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 5 UOC_PO_12);

2. un CD conținând:

     - lucrarea de licență/disertație în format digital, fără avizul coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologia proprie finalizare studii licență și disertație FSE) – aceasta se va salva integral (inclusiv coperta, subcoperta și anexele) într-un singur fișier PDF (NU SCANAT !!!) denumit LICENTA, respectiv MASTERAT_2022_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.pdf);

      - fișa de identificare digitală a lucrării de licență/disertație – generată de student în format TXT prin accesarea următorului link: http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt;

3. fișa de înscriere la examenul de licență/disertație semnată de absolvent, FĂRĂ avizele care vor fi obținute centralizat la nivel de facultate (Anexa 4 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);

4. declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 5 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);

5. referatul de apreciere a lucrării de licență/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 7 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);

6. declarația de conformitatea exemplarului tipărit cu cel digital semnată de absolvent (Anexa 8 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);

7. dovada achitării taxei aferente susținerii examenului de finalizare studii - 500 lei,pentru toti absolvenţii (indiferent că au terminat la studii cu taxă sau fără taxă).Plata se poate face prin mandate poștal sau prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii “Ovidius” din Constanța - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Cod fiscal UOC: 4301332. Ca explicație se va menționa în mod expres numele și prenumele studentului, CNP, taxă licență/disertație FSE.

Sunt exceptați de la plata acestei taxe studenții orfani de ambii părinți și cei care provin din centrele de plasament;

8. declarația RGPD.

 

Anexele 2, 3, 4, 5, 8 - înscriere examen finalizare studii 2022

Anexa 5 UOC - Aviz privind constatarea originalității lucrării de finalizare studii

Anexa 7 - Referat de apreciere a lucrării de licență/ disertație

Declaratie RGPD

Instrucțiuni completare fișă de identificare digitală a lucrării de licență/ disertație