Anunt colocviu de practica 2016

In atentia studentilor si masteranzilor din anul II de la toate programele de studiu ale Facultății de Științe Economice, UOC

 

VINERI, 27 mai 2016, va avea loc colocviul de practică, la aceeași oră și în aceeași sală în care s-a desfășurat instructajul de practică, conform programării afisate pe site (http://stec.univ-ovidius.ro/anunturi/anunt-practica-de-specialitate-2016).

 

Colocviul de practică va consta în susţinerea şi argumentarea informaţiilor cuprinse în caietul de practică şi prezentarea convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică şi a portofoliului de practică semnate şi completate.

 

Astfel, indiferent de locul unde a desfășurat practica de specialitate, fiecare student/masterand este obligat să prezinte la acest colocviu exclusiv următoarele trei documente (orice alte documente, precum adeverința de practică eliberată studentului/masterandului de către unitatea economică unde acesta a desfășurat practica sau adeverința/diploma de participare la proiectul SIMPRACT, nu sunt necesare !):

 

1. Caietul de practică, structurat pe cele 3 capitole impuse conform modelului prezentat la instructajul de practică și disponibil la adresa de internet http://stec.univ-ovidius.ro/studenti/caiete-de-practica, respectiv: 1. Prezentarea de ansamblu a unităţii economice; 2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi şi unităţi componente; 3. Studierea principalelor domenii şi problemele de specialitate. Fiecare dintre aceste capitole va fi dezvoltat pe subcapitolele indicate în același model, în raport de specificul obiectului de activitate al unității economice la care s-a desfășurat practica, cu precizarea că, în cazul în care nu există informații necesare pentru abordarea unui astfel de subcapitol, acesta nu se va mai trece în structura caietului de practică.

Caietul de practică trebuie să cuprindă 20 de pagini (±10%) redactate cu caractere Times New Roman de 12 la 1,5 rânduri.

Caietul de practică va fi prezentat la colocviu în format printat, spiralat sau într-un dosar de plastic cu șină;

 

2. Convenția-cadru privind efectuarea stagiului de practicăcare trebuie să fie completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al unității economice unde s-a desfășurat practica și de persoana delegată din partea unității economice să asigure instruirea studentului/masterandului pe parcursul stagiului de practică, cu următoarele precizări:

-          Pe prima pagină a Convenției, numărul acesteia va fi dat de la Facultatea de Științe Economice, după centralizarea tuturor convențiilor de practică prezentate în urma susținerii colocviului de practică. Tot pe această pagină, informațiile referitoare la partenerul de practică și studentul/masterandul practicant se vor completa olograf (de mână);

-          Pe a doua pagină a Convenției, la art. 4.1 se va bifa cea de-a doua situație („Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă”);

-          Pe a patra pagină a Convenției, la art. 8, rubricile corespunzătoare Tutorelui vor fi completate de persoana delegată din partea unității economice să asigure instruirea studentului/masterandului pe parcursul stagiului de practică, urmând ca rubricile corespunzătoare Cadrului didactic supervizor să fie completate în ziua susținerii colocviului de practică de către cadrul didactic responsabil, din partea Facultății de Științe Economice, cu organizarea și evaluarea stagiului de practică pentru grupa din care face partea studentul/masterandul practicant;

-          Pe ultima pagină a Convenției, cea de-a șasea, la rubrica Partener de practică va semna și ștampila reprezentantul legal al unității economice unde s-a desfășurat practica (respectiv Directorul sau altă persoană autorizată să semneze în locul acestuia pe documentele legale), la rubrica Practicant va semna studentul/masterandul, la rubrica Cadru didactic supervizor va semna cadrul didactic responsabil, din partea Facultății de Științe Economice, cu organizarea și evaluarea stagiului de practică pentru grupa din care face parte studentul/masterandul practicant, iar la rubrica Tutore va semna persoana delegată din partea unității economice să asigure instruirea studentului/masterandului pe parcursul stagiului de practică;

 

3. Portofoliul de practică, care va fi completat (de mână sau la calculator) de către: Tutorele de practică la rubricile 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 și la rubrica 14 – prima linie din tabel (calificativul acordat fiind slab, satisfăcător, bine, foarte bine – după caz); Cadrul didactic supervizor (în ziua susținerii colocviului de practică) la rubricile 9, 10 și la rubrica 14 – a doua linie din tabel (calificativul acordat fiind slab, satisfăcător, bine, foarte bine – după caz); studentul/masterandul practicant la rubrica 14 – a treia linie din tabel (fără completarea calificativului).

La rubrica 14, pe ultima linie din tabel se va trece data susținerii colocviului de practică, respectiv 27.05.2016.

 

În urma susținerii colocviului de practică studentul practicant va primi o notă (de la 1 la 10), cu precizarea că studenții/masteranzii care nu au promovat colocviul de practică au dreptul să îl susțină din nou, în sesiunea de restanțe, sens în care se vor adresa direct unuia dintre cadrele didactice responsabile, din partea Facultății de Științe Economice, cu organizarea și evaluarea stagiului de practică pentru grupa din care face parte studentul/masterandul practicant.