ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 Criterii de admitere

2024 - Criterii de admitere la studii universitare de licență 

 

Admiterea candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă (fără taxă, cu taxă) se face prin concurs în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei.

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 • Pentru programele de studii cu predare în limba română

Criteriul 1: Candidaţii la concursul de admitere vor depune la momentul înscrierii pe platforma on-line, o scrisoare de intenţie (Anexa 1), privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, datată şi semnată olograf de candidat, care va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba română.

Criteriul 2:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma de învăţământ fără taxă sau la forma de învăţământ cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea acestora se va face după următoarele criterii:

 1. media anilor de liceu;
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română.

 

 • Pentru programul de studii cu predare în limba engleză

Criteriul 1: Media generală de admitere este media obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

Criteriul 2: Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la momentul înscrierii on-line, o scrisoare de intenţie care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat, datată şi semnată olograf de candidat (Anexa 2). Aceasta va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză.

Criteriul 3:Candidaţii trebuie să deţină unul dintre Certificatele de competenţă lingvistică pentru limba engleză, recunoscut la nivel naţional/internaţional (menționate în Regulamentul de Admitere al UOC) sau certificat de competenţă lingvistică obţinut prin susţinerea şi promovarea probei de competenţă lingvistică de limba engleză organizată de Facultatea de Litere din cadrul UOC. Nivelul minim admis este B1. Sunt exceptate persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză sau care au studiat în limba engleză şi care dovedesc cu documente şcolare că au urmat cursurile în această limbă.

 

Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la Criteriul 2se realizează după media generală de admitere.

Media generală de admitereeste media obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se folosescdouă criterii de departajare în următoarea ordine:

 1. media ultimului an de liceu;
 2. media penultimului an de liceu.

2024 - Criterii de admitere la studii universitare de master 

 

Admiterea candidaţilor se face prin concurs,în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei, în ordine decrescătoare a mediei generale obţinute la admitere.

Admiterea se organizează pentru locurile repartizate fiecărui domeniu de studii de master în parte.

Media generală de admitere:

 • 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă
 • 20% nota obţinută la evaluarea eseului

Candidații la concursul de admitere vor elabora un eseu între 500 și 600 cuvinte pe unul din subiectele propuse în tematica afișată la avizierul și pagina web a facultății. Eseul constituie probă de admitere și va fi evaluat cu note de la 1 la 10. Acesta va fi redactat olograf în limba română și va fi încărcat (în format pdf sau jpeg) pe platforma on-line a admiterii la momentul înscrierii. Eseul va fi datat și semnat olograf de candidat. Prin semnătură candidatul își asumă originalitatea eseului.

Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă
 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Vor fi declaraţi admişi candidaţii a căror medie generală de admitere este cel puţin 6 (şase).

 

 

 

ARHIVA 

2023 - Criterii de admitere la studii universitare de licență

Admiterea candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă (fără taxă, cu taxă) se face prin concurs în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei.

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 • Pentru programele de studii cu predare în limba română

Criteriul 1: Candidaţii la concursul de admitere vor depune la momentul înscrierii pe platforma on-line, o scrisoare de intenţie (Anexa 1), privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, datată şi semnată olograf de candidat, care va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba română.

Criteriul 2:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma de învăţământ fără taxă sau la forma de învăţământ cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea acestora se va face după următoarele criterii:

 1. media anilor de liceu;
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română.

 

 • Pentru programul de studii cu predare în limba engleză

Criteriul 1: Candidaţii trebuie să deţină Atestat de competență lingvistică pentru limba engleză obținut prin susținerea și promovarea unui test de cunoștințe lingvistice organizat de Facultatea de Litere din cadrul UOC. Testul se poate desfășura on-line, în sistem videoconferință. Nivelul minim admis este B1.  Sunt exceptate persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză şi care dovedesc cu documente şcolare că au urmat cursurile în această limbă.

Criteriul 2: Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la momentul înscrierii on-line, o scrisoare de intenţie care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat, datată şi semnată olograf de candidat (Anexa 2). Aceasta va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză.

Criteriul 3:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

 

Media generală de admitere este media obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se folosescdouă criterii de departajare în următoarea ordine:

 

 1. media ultimului an de liceu;
 2. media penultimului an de liceu.

 

2023 - Criterii de admitere la studii universitare de master

Admiterea candidaţilor se face prin concurs,în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei, în ordine decrescătoare a mediei generale obţinute la admitere.

Admiterea se organizează pentru locurile repartizate fiecărui domeniu de studii de master în parte.

Media generală de admitere:

 • 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă
 • 20% nota obţinută la evaluarea eseului

Candidații la concursul de admitere vor elabora un eseu între 500 și 600 cuvinte pe unul din subiectele propuse în tematica afișată la avizierul și pagina web a facultății. Eseul constituie probă de admitere și va fi evaluat cu note de la 1 la 10. Acesta va fi redactat olograf în limba română și va fi încărcat (în format pdf sau jpeg) pe platforma on-line a admiterii la momentul înscrierii. Eseul va fi datat și semnat olograf de candidat. Prin semnătură candidatul își asumă originalitatea eseului.

Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă
 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

 

Vor fi declaraţi admişi candidaţii a căror medie generală de admitere este cel puţin 6 (şase).

 

 

2022 - Criterii de admitere la studii universitare de licență 

 

Admiterea candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă (fără taxă, cu taxă) se face prin concurs în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei.

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 

 • Pentru programele de studii cu predare în limba română

Criteriul 1: Candidaţii la concursul de admitere vor depune la momentul înscrierii pe platforma on-line, o scrisoare de intenţie (Anexa 1), privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, datată şi semnată olograf de candidat, care va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba română.

Criteriul 2Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma de învăţământ fără taxă sau la forma de învăţământ cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea acestora se va face după următoarele criterii:

 1. media anilor de liceu;
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română.

 

 • Pentru programul de studii cu predare în limba engleză

Criteriul 1: Candidaţii trebuie să deţină Certificat de competenţă lingvisticăpentru limba engleză, recunoscut la nivel naţional/internaţional,(CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL) sau Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat sau certificat de competenţă lingvistică obţinut prin susţinerea şi promovarea probei de competenţă lingvistică de limba engleză organizată de UOC.Nivelul minim admis este B1. Sunt exceptate persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză şi care dovedesc cu documente şcolare că au urmat cursurile în această limbă.

Criteriul 2: Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la momentul înscrierii on-line, o scrisoare de intenţie (maxim o pagină) care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat, datată şi semnată olograf de candidat (Anexa 2). Aceasta va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză.

Criteriul 3:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

 

Media generală de admitere este media obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se folosesc două criterii de departajare în următoarea ordine:

 1. media ultimului an de liceu;
 2. media penultimului an de liceu.

 

 

2022 - Criterii de admitere la studii universitare de master

 

Admiterea candidaţilor se face prin concurs,în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei, în ordine decrescătoare a mediei generale obţinute la admitere.

Admiterea se organizează pentru locurile repartizate fiecărui domeniu de studii de master în parte.

 

Media generală de admitere:

 • 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă
 • 20% nota obţinută la evaluarea eseului

Candidații la concursul de admitere vor elabora un eseu între 500 și 600 cuvinte pe unul din subiectele propuse în tematica afișată la avizierul și pagina web a facultății. Eseul constituie probă de admitere și va fi evaluat cu note de la 1 la 10. Acesta va fi redactat olograf în limba română și va fi încărcat (în format pdf sau jpeg) pe platforma on-line a admiterii la momentul înscrierii. Eseul va fi datat și semnat olograf de candidat. Prin semnătură candidatul își asumă originalitatea eseului.

Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă
 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

 

 

Vor fi declaraţi admişi candidaţii a căror medie generală de admitere este cel puţin 6 (şase).

 

LICENTA 2021

 

Admiterea candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă (fără taxă, cu taxă) se face prin concurs în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei.

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 • Pentru programele de studii cu predare în limba română

Criteriul 1: Candidaţii la concursul de admitere vor depune la momentul înscrierii pe platforma on-line, o scrisoare de intenţie (Anexa 1), privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, datată şi semnată olograf de candidat, care va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba română.

Criteriul 2:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma de învăţământ fără taxă sau la forma de învăţământ cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea acestora se va face după următoarele criterii:

 1. media anilor de liceu;
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română.

 

 • Pentru programele de studii cu predare în limba engleză

Criteriul 1: Candidaţii trebuie să deţină Certificat de competenţă lingvisticăpentru limba engleză, recunoscut la nivel naţional/internaţional,(CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL) sau Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat sau certificat de competenţă lingvistică obţinut prin susţinerea şi promovarea probei de competenţă lingvistică de limba engleză organizată de UOC.Nivelul minim admis este B1. Sunt exceptate persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză şi care dovedesc cu documente şcolare că au urmat cursurile în această limbă.

Criteriul 2: Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la momentul înscrierii on-line, o scrisoare de intenţie (maxim o pagină) care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat, datată şi semnată olograf de candidat (Anexa 2). Aceasta va fi evaluată prin calificativul „admis/respins”. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză.

Criteriul 3:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

 

Media generală de admitereestemedia obţinută la bacalaureatsauechivalentăsaumedia anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se folosescdouă criterii de departajare în următoarea ordine:

 1. media ultimului an de liceu;
 2. media penultimului an de liceu.

 

 

Admiterea candidaţilor se face prin concurs,în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei, în ordine decrescătoare a mediei generale obţinute la admitere.

Admiterea se organizează pentru locurile repartizate fiecărui domeniu de studii de master în parte.

Media generală de admitere:

 • 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă
 • 20% nota obţinută la evaluarea eseului

Candidații la concursul de admitere vor elabora un eseu între 500 și 600 cuvinte pe unul din subiectele propuse în tematica afișată la avizierul și pagina web a facultății. Eseul constituie probă de admitere și va fi evaluat cu note de la 1 la 10. Acesta va fi redactat olograf în limba română și va fi încărcat (în format pdf sau jpeg) pe platforma on-line a admiterii la momentul înscrierii. Eseul va fi datat și semnat olograf de candidat. Prin semnătură candidatul își asumă originalitatea eseului.

Departajarea candidaţilorcare au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă
 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Vor fi declaraţi admişi candidaţii a căror medie generală de admitere este cel puţin 6 (şase).

 

 

 

Criterii de admitere la studii universitare de licență 2020

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 1. pentru programele de studii cu predare în limba română criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1:Candidaţii la concursul de admitere vor depune la momentul înscrierii pe platforma on-line, o scrisoare de intenţie, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, datată şi semnată de candidat, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba română.

Criteriul 2:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma de învăţământ fără taxă sau la forma de învăţământ cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea acestora se va face după următoarele criterii:

 1. media anilor de liceu
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;
 3. pentru programele de studii cu predare în limba engleză criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1:candidaţii trebuie să deţină certificat de competenţă lingvisticăpentru limba engleză, recunoscut la nivel naţional/internaţional,(CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL) sau Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat sau certificat de competenţă lingvistică obţinut prin susţinerea şi promovarea probei de competenţă lingvistică de limba engleză organizată de UOC.Nivelul minim admis este B1. Sunt exceptate persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză şi care dovedesc cu documente şcolare că au urmat cursurile în această limbă.

Criteriul 2:Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la momentul înscrierii on-line, o scrisoare de intenţie (maxim o pagină) care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat, datată şi semnată de candidat. Aceasta va fi evaluată prin calificativul admis/respins. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză (Anexa 2).

Criteriul 3:ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1după media generală de admitere.

Media generală de admitere estemedia obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se folosesc două criterii de departajare în următoarea ordine:

1. media ultimului an de liceu;

2. media penultimului an de liceu;

 

Criterii de admitere la studii universitare de masterat 2020

CRITERII DE ADMITERE

Admiterea candidaţilor se face prin concurs,în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în ordine decrescătoare a medieigenerale obţinute la admitere.

Media generală de admitere:

                 - 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă

                 - 20% nota obţinută la evaluarea eseului motivaţional (prezentarea planului de carieră, motivarea alegerii)

Departajarea candidaţilorcare au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă
 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Vor fi declaraţi admişi candidaţii a căror medie generală de admitere este cel puţin 6 (şase).

 

 

 

 

Criterii de admitere la studii universitare de licență 2019

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 

 1. a. pentru programele de studii cu predare în limba română criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1:Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la dosarul de concurs, o scrisoare de intenţie (Anexa 1), privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, scrisă, datată şi semnată de candidat, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba română.

Criteriul 2:ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma de învăţământ fără taxă sau la forma de învăţământ cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

 1. media anilor de liceu

 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română.

 3.  

 4. b. pentru programele de studii cu predare în limba engleză criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1: candidaţii trebuie să deţină certificat de competenţă lingvisticăpentru limba engleză, recunoscut la nivel naţional/internaţional,nivel minim B1(CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL) sau certificat de competenţă lingvistică pentru limba englezăobţinut prin susţinerea şi promovarea probei de competenţă lingvistică de limba engleză organizat de UOC.Sunt exceptate persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză şi care dovedesc cu documente şcolare că au urmat cursurile în această limbă.

Criteriul 2:Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la dosarul de concurs, o scrisoare de intenţie (maxim o pagină) care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat şi planul de carieră al candidatului, datată şi semnată de candidat. Aceasta va fi evaluată prin calificativul admis/respins. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză.

Criteriul 3:ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere.

Media generală de admitere estemedia obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

1. media ultimului an de liceu;

2. media penultimului an de liceu.

 

 

Criterii de admitere la studii universitare de masterat 2019

 

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii masterale

 

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în ordine decrescătoare a mediei generale obţinute la admitere.

Media generală de admitere:

- 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă

- 20% nota obţinută la interviul de selecţie

Departajarea candidaţilorcare au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă

 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

 

Vor fi declaraţi admişi candidaţii a căror medie generală de admitere este cel puţin 6 (şase).

 

 

Criterii de admitere la studii universitare de licență 2018

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

 

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

 

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa 9.1).

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

 1. media anilor de liceu
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

Criterii de admitere la studii universitare de masterat 2018

 

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

 

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în ordine decrescătoare a medieigenerale obţinute la admitere.

Media generală de admitere:

                 - 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă

- 20% nota obţinută la interviul de selecţie

Departajarea candidaţilorcare au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă
 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

 

 

 

 

Criterii de admitere la studii universitare de licență 2017

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa I).

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

 1. media anilor de liceu
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

Criterii de admitere la studii universitare de masterat 2017

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în ordine decrescătoare a medieigenerale obţinute la admitere.

Media generală de admitere:

 • 80% media de finalizare a studiilor universitare de licenţă
 • 20% nota obţinută la interviul de selecţie

Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media anilor de studii universitare de licenţă
 2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

 

Criterii de admitere la studii universitare de licență2016

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

 

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa I).

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

1.       media anilor de liceu

2.       nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

Criterii de admitere la studii universitare de masterat 2016

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o scrisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice (Anexa I). Scrisorile de intenţie se evaluează în funcție de relevanţa și coerenţa ideilor prezentate, interesul dovedit pentru specializarea aleasă, claritatea exprimării, şi respectarea regulilor gramaticale. În urma evaluării, se acordă calificativul admis/respins, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.       

          Media de admitere este media obţinută de candidat la examenul de licenţă.

 

Departajarea candidaţilorcare au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

1.       Media anilor de licenţă

2.       Nota obţinută în cadrul examenului de licenţă la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

 

CRITERII  DE  ADMITERE LA STUDII  DE  LICENŢĂ

 

Pentru anul universitar 2015 - 2016

 

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

 

             Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins (Anexa I).

             În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

1.      media anilor de liceu

2.      nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;

 

 

CRITERII DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

 

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale

             Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o scrisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice (Anexa I). Scrisorile de intenţie se evaluează în funcție de relevanţa și coerenţa ideilor prezentate, interesul dovedit pentru specializarea aleasă, claritatea exprimării, şi respectarea regulilor gramaticale. În urma evaluării, se acordă calificativul admis/respins, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.       

              Media de admitereeste media obţinută de candidat la examenul de licenţă.

 

             Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

1.      Media anilor de licenţă

2.      Nota obţinută în cadrul examenului de licenţă la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.