Domeniul Administrarea Afacerilor

Programul de studii de licență Business Administration (cursuri în limba engleză)

Domeniul fundamental de studiu: Administrarea Afacerilor

Forma de învățământ: cu frecvență

Durata studiilor: 3 ani

Taxa de studii: 2.200 Euro/an

 

Misiunea programului

        Programul de studii Business Administration este conceput pentru a răspunde nevoilor de formare și dezvoltare a abilităților personale, dobândirea de cunoștințe de bază și de specialitate în domeniul administrării afacerilor, necesare a fi aplicate în practică și în activitatea de cercetare, pentru a obține performanță și succes în carierele profesionale, absolvenții fiind capabili să se adapteze și să lucreze eficient în diferite medii organizaționale, în condiții de multidisciplinaritate și diversitate culturală.

 

 

Descrierea competențelor profesionale dobândite în urma absolvirii programului de studii

  • Culegerea, prelucrarea și analiza de date economice specifice activității întreprinderii / organizației;
  • Culegerea, prelucrarea și analiza de informații privind interacțiunea mediu extern - întreprindere / organizație;
  • Administrarea activității unei întreprinderi / organizații sau a unei subdiviziuni din structura organizatorică a acesteia;
  • Implementarea de norme metodologice, măsuri, politici și programe de natură economică;
  • Realizarea de lucrări contabile, elaborarea de situații economico-financiare;
  • Încărcarea și utilizarea de baze de date cu caracter economic și elaborarea de lucrări  prin utilizarea tehnologiei informatice.

 

 

Informații privind admiterea

  • Admiterea candidaților se realizează pe bază de concurs.

  • Toți candidații la concursul de admitere vor prezenta o scrisoare de intenție datată și semnată - conținând motivarea alegerii programului de studiu vizat și planul personal de carieră - care vor fi evaluate cu calificativul „Admis”/”Respins”.

  • În același timp, candidații vor prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, recunoscut la nivel național sau internațional, nivel minim B1 sau un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de Universitatea "Ovidius" Universitatea din Constanta. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială este limba engleza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în această limbă.

  • Media generală obținută la concursul de admitere este reprezentată de media la bacalaureat sau echivalentă, sau media anilor de liceu acolo unde nu se susține bacalaureatul.